Spojená škola, Oslobodenia č.165, Belá

Prihlásenie
Rodičom Učiteľom Žiakom Poradenstvo Školská fotogaléria Novinky Školský šport

História a súčasnosť školy

Minulosť a prítomnosť

                 

 

Prvá písomná zmienka o riadnej ľudovej škole bola v roku 1794. Škola prechádzala rôznymi organizačnými a stavebno – technickými zmenami. Najskôr sa vyučovalo v drevenej budove, neskôr postupne v stavebno – rekonštruovanej murovanej budove v rokoch 1918 – 1938. Dňom 1. januára 1941 bola výnosom MŠ a NO premenovaná na Rímsko – katolícku ľudovú školu. V roku 1947 bola vytvorená Štátna ľudová škola a na žiadosť obce Belá Štátna obvodná meštianska škola v Belej. V roku 1951 mala škola názov Stredná zmiešaná škola v Belej. Od roku 1953 sa datuje ako Osemročná stredná škola v Belej. Od roku 1957 – Základná deväťročná škola. Nová budova školy bola otvorená v roku 1963. V tomto časovom priestore navštevovali ZDŠ Belá i  žiaci z obce Dolná Tižina, ktorí boli zaradení do vyučovacieho procesu do novovybudovanej ZDŠ vo vlastnej obci v šk. roku 1967/1968. V tomto období bola v obci Lysica zrušená plnoorganizovaná ZDŠ – roč. 6.-9. a žiaci boli zaradení do ZDŠ Belá. Od šk. roka 1996/1997 sa prvýkrát začalo od 3. ročníka ZŠ vyučovať v jazykovom variante anglický a nemecký jazyk. V školskom roku 1996/1998 požiadalo vedenie ZŠ v spolupráci s Obecným úradom Belá, podnikateľskými subjektmi v obci, Športovým klubom Belá a na základe súhlasu Školskej správy v Žiline Slovenský futbalový zväz v Bratislave o zriadení projektu športových tried so zameraním na futbal. Súhlas bol vydaný dňa 23. apríla 1997 – pre školský rok 1997/98. Významným medzníkom v organizačných zmenách školy je rozhodnutie MŠ – SR číslo od CD-2008-13722/27829-1:917/SŠ zo dňa 08.08.2008 o zriadení Spojenej školy, Oslobodenia č. 165, Belá s organizačnými zložkami Základná škola s materskou školou – Belá SNP 320 /so súčasťami – Školské stredisko záujmovej činnosti, Školský klub detí, Školská jedáleň/, Základná umelecká škola Belá – Nižné Kamence č. 891.

Spojená škola, Oslobodenia č.165, Belá 013 05 je plnoorganizovaná  škola s dlhoročnou tradíciou so všetkými ročníkmi  prvého a druhého stupňa ZŠ. Nachádza sa v hornatej oblasti chráneného územia Malej Fatry. Žije ľudovými tradíciami a športom. Pre žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania  sú zriadené športové triedy so zameraním na futbal. Počet žiakov základnej školy už niekoľko rokov kolíše v rozmedzí medzi 400 - 450 žiakov. Naplnenosť tried je menšia, čo umožňuje učiteľovi uplatňovať individuálny prístup ku žiakom.

V školskom roku 2011/2012 Spojená škola Belá otvorila: v predprimárnom vzdelávaní  4 triedy, v primárnom vzdelávaní 7 tried, v nižšom sekundárnom vzdelávaní  15 tried, v primárnom umeleckom vzdelávaní 12 tried, v školskom klube detí  2 oddelenia , v školskom stredisku záujmovej činnosti  36 záujmových útvarov. V zariadení školského stravovania pri spojenej škole sa stravujú žiaci a zamestnanci školy. Strava sa zabezpečuje aj pre cudzích stravníkov.

Škola využíva príjemné prostredie rozľahlého areálu s dostatkom zelene a priestoru pre rôzne školské i mimoškolské aktivity. Žiaci majú k dispozícii školskú záhradu, ihrisko s umelou trávou a drevený altánok. Ihrisko s umelou trávou je využívané celoročne nielen počas vyučovania, ale aj počas prevádzky ŠKD a záujmovej činnosti.

Škola poskytuje základné vzdelanie. Podporuje rozvoj osobnosti žiakov v súlade so zásadami humanizmu, demokracie a vlastenectva. Poskytovaním základných vedeckých poznatkov, zručností a návykov rozvíja ich osobnosť po stránke rozumovej, mravnej, estetickej, pracovnej a telesnej. Rozvíja spôsobilosti žiakov v oblasti jazykovej, matematickej, prírodovednej, spoločenskovednej a športovej. Poskytuje žiakom ďalšie znalosti  a zručnosti potrebné na orientáciu v živote, spoločnosti a na ich ďalšie vzdelávanie a prax.

Škola pomáha objavovať a rozvíjať nadanie, záujmy a schopnosti žiakov. V náväznosti na bohaté tradície v športovej činnosti- hlavne so zameraním na futbal v športových triedach od 5. ročníka, vyučovaní cudzích jazykov- vyučujeme ich od  prvého ročníka, od 6. ročníka v jednej triede sa žiaci učia súčasne 2 jazyky, ľudové tradície- aktívne pracuje súbor „Belianček“ takto umožňujeme pokračovať ďalším generáciám v dosahovaní dobrých výsledkov.

Cieľom školy je vychovať zdravo sebavedomého a humánneho žiaka, ktorý sa dokáže orientovať a nájsť svoje miesto v živote a v súčasnom svete. Pre dosiahnutie tohto cieľa si škola vytyčuje dlhodobé úlohy v oblasti riadenia a organizácie života. Pritom vychádza z podmienok, v ktorých pôsobí.

Tvorivé prostredie a dobrú atmosféru sa škola usiluje vytvárať zapájaním samotných žiakov, ich rodičov, všetkých zamestnancov školy i širokej verejnosti do diania v škole na základe zásady „Aby sa deti čo najviac naučili, musia mať záujem, chodiť do školy rady. Aby deti do školy chodili rady, musia do práce chodiť radi i učitelia a ostatní zamestnanci školy a o školu sa musia zaujímať i ostatní, najmä rodičia detí“.

Uvedenú zásadu uplatňuje škola v jednotnej koncepcii riadenia, organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu a ostatných aktivít.

Riadenie je založené na demokratických princípoch, kde je určená zodpovednosť vedúceho t.j. riaditeľa školy, ktorý je plne zodpovedný za chod školy, za všetky rozhodnutia svoje i svojich podriadených. Riaditeľ školy rozhoduje v rámci svojich kompetencií a právnych predpisov na základe komunikácie so svojimi spolupracovníkmi, poradnými orgánmi, útvarmi, komisiami  a na základe spolupráce s okolím školy, najmä s radou školy, rodičovským združením a zriaďovateľom. Riaditeľ školy sa usiluje prenášať povinnosti, ale i práva do pracovných skupín a na jednotlivcov na základe dôvery, využíva aktivitu a nápady, ktorých ciele sa zhodujú so zámermi školy.

Výchovno-vzdelávací proces je organizovaný v humánnom duchu, pozornosť pedagógov i ostatných zamestnancov školy sa sústreďuje na plnenie úloh súvisiacich s výchovou, plnením určených plánov a osnov, úloh pri zabezpečovaní chodu školy, ktoré sú rozpracované v pláne práce školy na jednotlivé školské roky.

Významnou stránkou tohto procesu je nielen vzdelávanie žiakov, ale i vytváranie podmienok pre vzdelávanie a odborný rast pedagogických ale i ostatných zamestnancov školy. Výchovnú a vzdelávaciu činnosť na vyučovaní, v rámci povinných i nepovinných predmetov vhodne dopĺňajú i ostatné aktivity, najmä činnosť v školskom klube, školskom športovom stredisku, záujmových útvaroch, plavecké a lyžiarske kurzy, exkurzie, výlety  a ďalšie podujatia organizované v spolupráci s verejnosťou, najmä rodičovským združením a sponzormi.